Přednášející

foto

Harald Reisinger

Ředitel informatiky
RNE, Rakousko

Odpovědný za:
- Asistence RNE GA (Valné shromáždění) a RNE MB (Představenstvo) při vykonávání jejich úkolů a povinnostíin
- Řízení IT sdružení
- Řízení technického a organizačního převzetí, zavádění a realizace IT Management of technical and organisational takeover, implementation and roll-out of IT nástrojů
- RNE-wide (tj. Po celé Evropě) koordinace v oblasti IT vývoje
- Vývoj společné mezinárodní IT strategie, včetně SEDP a TAF-TSI
- Koordinace IMs (Manažerů infrastruktury) v mezinárodních IT aktivitách a projektech
- Návazné aktivity jiných mezinárodních projektů spojených s cíly sdružení
- Předseda představenstva IM CIO
- Kontaktní partner pro CIOs RNE členů organizace

Předešlé zkušenosti:
- ÖBB CIO a ÖBB Dienstleistungsgesellschaft (Rakouské spolkové dráhy)
- ÖBB Betrieb AG – CIO
- VA TECH – vedoucí kompetenčního centra (oddělení)
foto

Nicolas Furio

UNIFE, Belgie

Nicolas Furio je inženýr stavebních prací, od roku 2010 působí jako manažer infrastruktury a elektrifikace v UNIFE, Asociace evropského železničního průmyslu. Má v kompetenci technické činnosti v oblasti železniční infrastruktury a energie. Je také zodpovědný za současné a budoucí projekty ohledně infrastruktury a energií.
Nicolas Furio byl před nástupem k UNIFE vedoucím projektů ve francouzské strojírenské společnosti Egis Rail, která navrhuje projekty pro městskou a železniční přepravu. Je držitelem titulu inženýra stavebních prací z technické školy INSA v Lyonu a magisterského titulu v oboru průmyslový marketing a mezinárodní strategie z EM LYON Business School.
foto

Stefan Jugelt

Vedoucí projektů European Railway Agency (ERA)
ERA, Francie

Stefan Jugelt pracuje pro ERA ve Valenciennes (Francie) od listopadu 2009. Je zodpovědný za rozvoj technických standardů pro telematické aplikace určené pro železniční sektor, zvláště telematické aplikace pro pasažéry.
Před začátkem své kariéry v ERA pracoval více než deset let jako softwarový vývojář pro „Systema GmbH“. Byl zodpovědný za vývoj softwarů pro automatizaci výroby polovodičů.
Během svého profesního života pracoval po dobu několika let pro různé organizace veřejné dopravy v Německu a Evropě.
Je držitelem diplomu z „Hochschule für Technik und Wirtschaft (FH)“ v Drážďanech.
foto

Peter Hrapko

Generální státní rada
MDVRR SR, Slovensko

Odborné znalosti a praktické znalosti:
Vodní doprava
3 roky v Československé plavbě dunajské s.p. (1981 - 1983)
3 měsíce odborná praxe říjen - prosinec 1994, přístav Hamburg
Silniční doprava:
- 2 roky v ČSAD GŘ Bratislava (1989 - 1990)
- 1 rok zavádění expresního systému pro přepravu kusového zboží Transportexpres,
- 1 rok ekonomika a kalkulace mezinárodní kamionové dopravy
- 4 roky mezinárodní silniční zasilatelství (1991-1992 LEP Int., 1994 -1995 IFC Tr.)
Letecká doprava: 2 roky, zasílatel v letecké dopravě (1996 - 1998 IFC Tr.)
Intermodální doprava (1993)
- Contrail (1994) - doprava lodních kontejnerů z německých přístavů do Rakouska, Maďarska a Slovenska)
- Vlastník průmyslového vzoru na horizontální způsob překládky intermodálních přepravních jednotek (1996)
Logistika
- 2 roky (1998 - 1999) P & O TRANS EUROPEAN - doprava, skladování, celní služby a vytvoření prvního distribučního systému cross dock na Slovensku pro SONY
- 4 roky (2001 - 2005) řízení divize Danzel Solutions na Slovensku a po sloučení s DHL logistická divize DHL Logistics Slovakia - komplexní logistika včetně cross docku pro SONY, IBM, Gillette, ...
- 1,5 roku ESA Logistika - ředitel logistiky - komplexní logistika včetně vlastní dopravy - P & G, Gillette (prodej, skladování a distribuce), J. Becher (celní sklad a distribuce alkoholu), Danone (skladování a distribuce chlazených potravin)
Železniční doprava
- Příprava projektů výstavby železniční infrastruktury financovaných z fondů EU - specializace na vytváření infrastruktury pro intermodální dopravní systémy:
a) pro osobní dopravu - předseda pracovních skupin jmenované ministrem DPaT pro ITS v Košicích a pro ITS v Bratislavě
b) pro nákladní dopravu - výstavba terminálů intermodální přepravy. Předseda pracovní skupiny jmenované ministrem DPaT pro výstavbu intermodálních terminálů
foto

František Komora

Prezident
Svaz logistiky a zasilatelství SR, Slovensko

foto

Ján Simčo

Ředitel odboru
ŽSR, Slovensko

Ján Simčo je absolventem Vysoké školy dopravní v Žilině, Slovensko, Fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy. Na železnici začal pracovat v roce 1993 v několika pozicích železničního provozu. V roce 2003 byl jmenován ředitelem Strategie ZSSK (osobní i nákladní operátor), kde byl zodpovědný za strategický a investiční rozvoj společnosti. V září 2006 byl jmenován do pozice ředitele obchodní divize a jmenován členem představenstva společnosti ZSSK CARGO. Od roku 2002 pracoval na několika mezinárodních projektech a účastní se několika mezinárodních aktivit v oblasti rozvoje železnic jako systému. Je aktivním členem mezinárodních a vnitrostátních dopravních a ekonomických organizací.
foto

Roman Tomek

Vedoucí oddělení analýzy a fakturace dopravy
ŽSR, Slovensko

Vzdělání:
1994 – 1999: Žilinská univerzita, Fakulta provozu a ekonomiky železniční dopravy, Žilina
Obor/specializace: provoz a ekonomika železniční dopravy
Průběh zaměstnání:
Po ukončení Střední průmyslové školy dopravní nastoupil na ŽSR v roce 1989 na pozici výpravčího vlaků. V uvedené funkci působil do roku 1998. Následně působil postupně jako samostatný inženýr železniční dopravy v ŽST Bratislava východ, manažer vnitrostátní nákladní dopravy, manažer OSS až po současnou pozici vedoucího oddělení analýz a fakturace dopravy. V rámci své pracovní činnosti se podílel na zavedení místního informačního systému v ŽST Bratislava východ, zavedení provozního informačního systému (PIS) z hlediska odúčtování poplatku za použití železniční dopravní cesty a analýz vlakové dopravy. V rámci ŽSR je zodpovědný za implementaci TAF TSI v oblasti sledování jízdy vlaků a objednávaní vlakových tras.
foto

Jozef Dudák

Zástupce ředitele odboru
ŽSR, Slovensko

Ing. Dudák v roce 1994 odmaturoval na Střední průmyslové škole dopravní ve Zvolenu, v roce 2000 úspěšně promoval na Žilinské univerzitě v oboru Železniční provoz a ekonomika. V roce 2000 nastoupil na Železnice Slovenské republiky, kde už předtím během absolvování vysoké školy pracoval jako výpravčí na dohodu, prošel různými pracovními pozicemi od výpravčího vlaků, přes inženýra železniční dopravy na Železniční stanici v Ostravě, následně od roku 2002 začal pracovat na generálním ředitelství ŽSR, kde se vypracoval až na pozici zástupce ředitele Odporu železničního provozu.
Úspěšně se podílel na zavedení elektronické dopravní dokumentace na ČD (EDD) a automatizovaném sběru informací splněného grafikonu vlakové dopravy (VDS), spuštění Centra řízení dopravy s Automatizovaným řízením vlakové dopravy informačním a zabezpečovacím systémem (Iltis) a automatickým sběrem sledování jízdy vlaku v současnosti nejsofistikovanějším řešením uvedené problematiky ve středoevropském prostoru.
Nyní je v čele uživatelského týmu Provozního informačního systému ŽSR jako Klíčový uživatel a úspěšně se snaží zavádět moderní informační technologie do železničního provozu.
foto

Jiří Pavel

Projektový manažer ICT
SŽDC, Česká republika

V současnosti:
- Projektový vedoucí informačních systémů
- V oblasti IS provozování dráhy implementace TAF TSI
Minulost:
- Vedoucí oddělení cen a analýz Odboru strategie, SŽDC – stanovení cenové politiky přístupu na dopravní cestu – poplatek za dopravní cestu, strategie rozvoje železniční sítě
- Interní auditor, SŽDC – audit investiční výstavby od projektové dokumentace, zadávací řízení až po realizaci na místě
- Dopravní projektant, SUDOP a.s. Praha – spoluautor studií příležitostí a projektant železničních staveb
- Výpravčí, České dráhy – řízení a organizace provozu
Vzdělání:
- Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
- Technická univerzita Tampere, Finsko
foto

Marek Neustadt

Vedoucí oddělení kapacity dráhy a prodeje tras      
SŽDC, Česká republika

SŽDC, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy
1988 VŠDS Žilina obor Provoz a ekonomika železniční dopravy
Vedoucí OSS SŽDC
Od roku 2004 je zapojen do činnosti RNE, v současné době členem pracovní skupiny Timetable, WG 5 pro implementaci TAF TSI dialog Žádost o trasu a EG 1 TAP TSI - Žádost o trasu.
Od roku 2009 se zabývá implementací TAF TSI na SŽDC a ve vazbě na dopravce.
foto

Ivan Škoda

Vedoucí oddělení interoperability železničních drah a registrace kolejových vozidel
ÚRŽD, Slovensko

Vzdělání: vysokoškolské, II. stupně; Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, Provoz a ekonomika železniční dopravy – rok ukončení 2004

Stručný pracovní průběh:
2004 – 2008: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Úsek obchodu, vedoucí oddělení péče o zákazníky
Nejvýznamnější pracovní projekt – Implementace systému bezkontaktních čipových karet jako železničních průkazů a zákaznických průkazů

2010 – současnost: Úřad pro regulaci železniční dopravy, Sekce bezpečnosti a státního dozoru na drahách, vedoucí oddělení interoperability železničních drah a registrace kolejových vozidel
Nejvýznamnější pracovní projekt – Implementace systému národního registru železničních vozidel v SR
foto

David Krásenský

Konzultant
OLTIS Group, Česká republika

Pro Davida jsou železnice povoláním i celoživotní láskou. Získal magisterský titul na Masarykově universitě v Brně (výpočetní technika) a na Dopravní fakultě university v Pardubicích (technologie železniční přepravy); má zkušenosti s navrhováním propojených systémů a zejména s analýzou, designem a systémovou architekturou informačních systémů pro železniční průmysl. Nyní je strategickým poradcem u OLTIS Group a publikuje články v technických magazínech a pravidelně hovoří na mezinárodních konferencích a průmyslových akcích.
foto

Ladislav Kovář

Ředitel společnosti
Starmon, Česká republika

Vzdělání:
Vysoká škola dopravy a spojů Žilina, obor zabezpečovací a sdělovací technika
Pracovní působení:
ČSD Sdělovací a zabezpečovací distance Pardubice, STARMON s.r.o. – jednatel.
Projekty:
Měřící ústředna DISTA
EZOP – informační panely s vybavením pro slabozraké a nevidomé
Indikátor horkoběžnosti ASDEK/Phoenix
foto

Andreas Schöbel

Univerzitní asistent
TU Wien, Rakousko

Vzdělání & certifikace
1996 - 2001 Technická univerzita ve Vídni, Fakulta stavební Dipl.-Ing.
2002 – 2005 Institut pro železniční inženýrství, dopravní hospodářství a lanové dráhy - titul Dr. techn.
26. června 2006 - Certifikace EURAIL-Ing. (Evropský železniční inženýr)
14. července 2011 - Habilitace za „Železniční provoz“ – titul Privatdoz.

Zaměstnání & vědecké funkce
2002 - dodnes - Vědecký asistent na Institutu pro železniční inženýrství, dopravní ekonomiku a lanové dráhy na Technické univerzitě ve Vídni.
od 2005 - Člen Mezinárodní asociace pro výzkum železničního provozu ( Association of Railway Operations Research - IAROR)

Zkušenost s konkrétními projekty
2003 – 2005 - Projekt „Bezpečnostní systém integrovaného zařízení pro kontrolu vlaků na dopravní cestě („Kontrolních bodů“)“, založený rakouským Spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie (bmvit) v rámci programu „ISB – inovativní železniční systém“
2007 – 2008 - Projekt „Analýza poptávky pro systém pro kontrolu vlaků na dopravní cestě („Kontrolních bodů“)“,u NRIC v Bulharsku” založený Rakouskými spolkovými drahami (ÖBB) – Railway Network Inc.
2008 - Projekt „Simulace železničního provozu nové stanice Salzburg Hlavní nádraží“ pro Rakouské spolkové dráhy (ÖBB)
2003 – 2010 - Různé studie pro řízení vlaků o minimálním intervalu mezi dvěma vlaky pro různá signální uspořádání (také ETCS)
foto

Johannes Karner

Vedoucí oddělení
ÖBB IKT GmbH, Rakousko

Narozen: 10. dubna 1959, Dorfgastein, Rakousko
Pracovní pozice:
ÖBB-IKT GmbH, Wien; vedoucí oddělení ZKE (zařízení pro kontrolu vlaků na dopravní cestě)

Vzdělání:
VŠ, obor sdělovací technika

Pracovní kariéra:
1977 - nastoupil k ÖBB (Rakouské spolkové dráhy)
1988 - Specializace na indikátory horkoběžnosti
2004 - Manažer zařízení pro kontrolu vlaků
2009 - Vedoucí oddělení ZKE

Významné úspěchy:
2001 - udělení patentu na zařízení pro měření geometrie a horkoběžnosti
foto

Uwe Preißler

Vrchní IT architekt
DB Kommunikationstechnik, Německo

foto

Jozef Gašparík

Docent
Žilinská univerzita, Slovensko

Pan Gašparík (33) vystudoval obor provoz a ekonomika železniční dopravy na Žilinské univerzitě v roce 2001. V letech 2001-2005 absolvoval doktorandské studium. V roce 2009 se habilitoval v oboru doprava. V současnosti působí na Katedře železniční dopravy jako docent. V pedagogické praxi a ve výzkumu se orientuje zejména na technologii železniční dopravy. Je členem řešitelských kolektivů národních i mezinárodních projektů a autorem odborných článků, učebnic a vědeckých monografií.
foto

Jiří Černý

Vedoucí oddělení  organizace provozování dráhy     
SŽDC, Česká republika

Narozen v roce 1975, vystudoval Univerzitu Pardubice, Dopravní fakultu Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy. Po absolvování magisterského studia dále působil na Katedře technologie a řízení dopravy v rámci doktorského studia. Po ukončení působení na katedře nastoupil v roce 2001 na České dráhy, s.o. na odbor informatiky oddělení telematických aplikací. V roce 2004 přešel na odbor řízení provozu, v roce 2008 v rámci vzniku tzv. „mrtvé dopravní cesty“ na SŽDC s.o. na odbor jízdního řádu a kapacity dráhy. V roce 2010 Odbor řízení provozu, oddělení organizace provozování dráhy. V současné době Odboru provozování dráhy SŽDC, problematika Prohlášení o dráze, implementace TAF TSI, zúčastňuje se jednání pracovních skupin RNE.
foto

Ondřej Kovář

Vedoucí střediska techniky a realizace
STARMON, Česká republika

Vzdělání:
Střední škola: Střední průmyslová škola železniční Česká Třebová
Vysoká škola: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Pracovní působení: Mikroelektronika, s.r.o. Vysoké Mýto
STARMON, s.r.o. Choceň – elektromechanik, projektant, dnes Vedoucí střediska techniky a realizace
Projekty: Informační systémy pro cestující (železnice, autobusová doprava)
Venkovní informační displeje
Terminál hormadné dopravy Česká Třebová
Indikátory horkoběžnosti
foto

Ivan Wlachovský

Vedoucí oddělení GR ŽSR Marketing dopravních služeb
ŽSR, Slovensko

Ivan Wlachovský (49) je absolvent bakalářského studia Žilinské univerzity na katedře PEDAS. Zaměstnanec ŽSR od roku 1982. Začínal od píky jako výpravčí vlaků. Postupně procházel různými funkcemi na železnici. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení GR ŽSR na Odboru obchodu. Ivan Wlachovský je v rámci železnic na Slovensku známý propagátor, fotograf, filmař, historik a organizátor železniční nostalgie a muzejnictví. Zároveň je šéfredaktorem internetového magazínu o železnici Vlaky.net.
foto

Roman Prokeš

Logica Slovakia, Slovensko

Roman Prokeš pracuje ve společnosti Logica jako managing consultant především pro sektor Energetika & Utility. Zaměřuje se na oblast správy majetku a řízení údržby. Mezi jeho úspěchy patří praktická aplikace metod řízení údržby zařízení na základě hodnocení skutečného stavu a s ním souvisejícího rizika spojeného s provozem zařízení. V minulosti pracoval na významných projektech např. pro společnosti NET4GAS, RWE, ČEZ, PRE, e.on Ruhrgas nebo Gasunie Transport Services.
foto

Ján Bušovský

Prodex , Slovensko

foto

Peter Rusko

Konzultant
IBM, Česká republika

Konzultant se specializací na optimalizaci procesů, analýzu, návrh a implementaci IT řešení. Pracoval na mezinárodních projektech, získal zkušenosti z dopravního, finančního a maloobchodního sektoru. Železniční problematice se věnuje dlouhodobě, aktivně působil na projektech pro ČD.
foto

Zuzana Velčovská

Analytik
OLTIS Group, Česká republika

Vystudovala technologii a řízení dopravy na Univerzitě Pardubice, přičemž využila studijní stáže na Technische Universität Dresden - Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List". V roce 2009 absolvovala diplomantský pobyt ve společnosti Škoda Auto a. s. v logistickém oddělení závodu Kvasiny. Od roku 2010 pracuje u OLTIS Group jako analytik v oblasti prodeje kapacity dráhy a objednávání tras vlaků.
foto

Miroslav Klapka

Projektový manažer
JERID, Česká republika

Miroslav Klapka promoval v roce 2005 na fakultě informatiky a managementu univerzity Hradec Králové.
V témže roce nastoupil jako systémový analytik pro přepravní úlohy do firmy JERID.
V roce 2007 se posunul v rámci firmy na pozici produktového manažera a měl na starost rozvoj vybraných softwarových řešení.
Od roku 2009 pracuje na pozici projektového manažera a je zodpovědný za koordinaci evropských projektů ve vztahu k zahraničním partnerům a národním koordinátorům a dále má na starost část produktového portfolia firmy JERID.
Je propagátorem myšlenky sledování pohybu všech železničních vozů napříč Evropou pomocí satelitních sledovacích jednotek.
foto

Miroslav Haltuf

Konzultant
RPP International, Česká republika

Miroslav Haltuf se narodil 28. 5. 1958, vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, fakultu Provozu a ekonomiky železniční dopravy. Železniční dopravě se věnuje od roku 1981. Pracoval v různých provozních funkcích u Československých státních drah a později, již u Českých drah se věnoval především mezinárodním aktivitám v rámci UIC a panevropských železničních koridorů. Od roku 1999 působí v soukromém sektoru jako poradce, nezávislý konzultant a projektový manažer. V současné době spolupracuje například s UNIFE, UIC, ERA, OPTA a je zapojen do několika mezinárodních projektů zaměřených především na využití technologie RFID v železničním prostředí.
foto

Jiří Janšta

Vedoucí střediska
OLTIS Group, Česká republika

Jiří Janšta je absolvent Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy. Promoval v roce 2000. Poté zahájil svoji kariéru v podnicích železničního průmyslu. Od roku 2000 pracoval ve společnosti AK signal Brno a.s. v oddělení výzkumu a vývoje železničních zabezpečovacích a diagnostických zařízení. V roce 2005 začal pracovat pro společnost OLTIS Group a.s jako dopravní analytik. Podílí se na implementaci TAF TSI v informačních systémech u manažera infrastruktury v České republice. Zabývá se výzkumem a vývojem produktů pokrývající celý životní cyklus vlaku. Je vedoucím střediska pro výrobu informačních systémů základního řízení železničních provozu.
foto

Miroslav Hladík

OLTIS Group, Česká republika

Je absolventem Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor technologie a řízení dopravy. U společnosti OLTIS Group a.s. pracuje od roku 2010 jako analytik. Účastní se projektů v oblasti omezení železniční infrastruktury a dynamiky jízdy vlaku.
foto

Daniel Ciho

Projektový manažer
OLTIS Slovakia, Slovensko

od r. 1981 pracoval na projektech informatiky ČSD a ŽSR
1996 – 2007 vedoucí projektu Informačního systému infrastruktury ŽSR
1999 – 2006 účast na řešení mezinárodních projektů EICIS a Ecotrack
2001 – International Bentley Success Award mezinárodně oceněné řešení
Rail Publisher - GIS/CAD podsystém Informačního systému infrastruktury ŽSR
od r. 2007 vedoucí řešitelského týmu v OLTIS Slovakia s r.o.
od r. 2010 člen pracovního týmu Národního a Evropského registru železničních vozidel v URŽD a ERA

foto

Miroslav Škota

Konzultant
RPP International, Česká republika

Miroslav Škota vystudoval v roce 2005 Univerzitu Pardubice, Dopravní fakultu Jana Pernera, Katedru technologie a řízení dopravy. Během své následné odborné působnosti se zabýval zaváděním
controllingu do prostředí Českých drah a tvorbou koncepcí informačních systémů v železniční dopravě jako např. systém pro elektronické podklady pro jízdu vlaku. V poslední době je odpovědný za zpracování studií a koncepcí v oblasti železniční energetiky a měření spotřeby trakční nafty.
foto

Jaroslav Látal

Generální ředitel a Předseda představenstva
UniControls, Česká republika

Vzdělání:
- ČVUT, Fakulta elektrotechnická, obor Technická Kybernetika,
- ACE Sydney, Austrálie
- MBA – University Institute Kurt Bösch, Sion, Švýcarsko

Odborné zaměření:
- Systémy aktivní bezpečnosti na dopravní infrastruktuře,
- Nejdůležitější úspěchy a projekty:
- Spoluautor konceptu bezpečných přechodů pro chodce, systému navigace osob do bezpečí během požáru v automobilových tunelech a souvisejícího konceptu řízení dopravy automobilových tunelů a světelných křižovatek, dále zvýšení bezpečnosti železničních a tramvajových přejezdů a mostů, výjezdů vozidel záchranných sborů atd.
foto

Antonín Felber

Obchodní ředitel a Místopředseda představenstva
UniControls, Česká republika

Vzdělání:
- ČVUT, Fakulta elektrotechnická, obor Technická Kybernetika,
Odborné zaměření.
- analýzy, návrhy a realizace řídicích systémů pro dopravu a průmysl,
Nejdůležitější úspěchy a projekty:
- Komplexní návrhy řešení aplikací pro terminály umístěné na hnacích vozidlech – elektronické jízdní řády, elektronické knihy oprav, ovládání radiostanic apod.,
- Automatizace Slovenského plynárenského průmyslu – obnova řídicího systému na všech kompresních stanicích tranzitního plynovodu na Slovensku,
- Rekonstrukce řídicího systému dieselgenerátorů na jaderné elektrárně Dukovany,
- Rekonstrukce řídicích systémů podzemních zásobníků plynu v Dolních Dunajovicích, Lobodicích a Třanovicích,
- Rekonstrukce řídicích systémů kompresních stanic tranzitního plynovodu v Kouřimi a Kralicích.
foto

Martin Motyčka

Ředitel společnosti
DCom, Česká republika

Ing. Martin Motyčka vystudoval Vojenskou akademii v Brně obor speciální komunikační systémy. V oboru komunikačních systémů pracuje od roku 1999. V roce 2005 nastoupil v ČD-Telematika, a.s. na pozicí projektového manažera a spolupodílel se na výstavbě drážního komunikačního systému GSM-R. Poté se podílel na tvorbě strategie a vývoji nových produktů v ČD-Telematika. Do skupiny AŽD Praha přišel v roce 2009 a pracuje na pozici ředitele společnosti DCom, spol. s r.o. Zkušenosti z oboru drážních informačních a telekomunikačních systémů využívá také v dceřiné společnosti AŽD Praha společnosti RADOM, kde pracuje na pozici jednatele.
Martin Motyčka je ženatý, má dvě děti a jeho největším koníčkem je sport.
foto

Youriy Karadjov

Manažer
IBM, Česká republika

Odborník a manažer s mnohaletými zkušenostmi v odvětví železnic. V roli konzultanta a projektového manažera působil na řadě projektů u zákazníků v Evropě a USA.
foto

Peter Ihnát

Projektový manažer
ZSSK Cargo, Slovensko

Studium:
- v roce 2001 ukončil studium na fakultě provozu a ekonomiky dopravy a spojů (katedra železniční dopravy) Žilinské Univerzity v Žilině (ŽU Žilina),
- v roce 2010 úspěšně obhájil závěrečnou práci na téma Reenginiering dopravních a přepravních procesů metodou CRM a získal doktorát (PhD.) v oboru Doprava.

Praxe:
Po úspěšném ukončení studia na ŽU v Žilině nastoupil jako absolvent do Železnic slovenské republiky. Od té doby prošel vícero pozicemi v nástupnických společnostech ŽSR (ZSSK Slovensko, ZSSK CARGO). V současnosti působí jako projektový manažer na sekci ICT v ZSSK CARGO a zároveň je i zástupcem ZSSK CARGO v mezinárodních organizacích pro oblast IT.

foto

Milan Majerčák

Vedoucí týmu
ZSSK, Slovensko

- Vysokoškolské vzdělání: Žilinská univerzita, obor provoz a ekonomika železniční dopravy
- Na železnicích pracuje od roku 1989
- V současné době pracuje: Železniční společnost Slovensko, a.s, Sekce Informačních technologií
- Zabývá se provozními informačními systémy v rámci ZSSK
foto

Martin Binder

Manažer pro řízení SMK provozu
ZSSK Cargo, Slovensko

Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s.
Úsek provozu
Sekce technicko-technologické přípravy provozu
Oddělení analýzy efektivnosti provozu
Vzdělání:
Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, Žilinská univerzita v Žilině – Obor provoz a ekonomika železniční dopravy
Projekty:
Projekt zavádění manažerských systémů kvality ve společnosti ZSSK Cargo Slovakia, a.s. od roku 2004.
foto

Petr Gregor

Obchodní ředitel
KVADOS, Česká republika

Petr Gregor je obchodním ředitelem a 1. místopředsedou představenstva společnosti KVADOS, a.s. Osobně se podílí na řízení všech speciálních projektů v oblasti mobilních řešení na regionálních i mezinárodních trzích. Je jedním z hlavních vizionářů celé skupiny KVADOS, kde pracuje od roku 1996. Postupně procházel pozicemi vedoucího oddělení hardwaru a technického ředitele.
Se svou více než 18letou zkušeností s trhem informačních a komunikačních technologií (ICT) patří k významným postavám, které se aktivně podílejí na kvalitním vývoji oboru ICT nejen v České republice, ale také v rámci celé střední Evropy.
Petr Gregor je ženatý a má tři dcery. Ve volném čase se věnuje fotografování, radioamatérskému vysílání, turistice a cestování. K jeho zálibám patří i výborná gastronomie, rychlé vozy a poznávání zajímavých míst.
foto

Michal Kolář

Vedoucí oddělení
T-SYSTEMS ČR, Česká republika

- 17 let v IT oboru
- SW vývojář, IT administrátor, majitel IT společnosti, obchodní konzultant, projektový manažer
- posledních 12 let - T-Systems CR
- současné pozice: Vedoucí oddělení
- od roku 2003 se specializuje v APS řešeních i
- od roku 2008 role Quintiq řešení, produktový manažer
TOP projekty:
Zavádění komplexních MES řešení
- Zákazník: Škoda Auto a.s., Česká republika
- Role: projektový manažer, obchodní konzultant
- Úspěšně ukončeno: 2009
Zavádění APS řešení Quintiq
- Zákazník: Česká pošta (logistika)
- Role: projektový manažer, obchodní konzultant
- Úspěšně ukončeno: 2011
foto

Petr Hampejs

Produktový manažer
Microsoft Česká republika , Česká republika

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická – Ing. Ekonomie, hlavní fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Vedlejší specializace: Bankovnictví a Mezinárodní měnové hospodářství
Zkušenosti:
1998-1999 IT oddělení teplické nemocnice
občanská služba
1999-2003 MIUS dnes součástí Autocont
Začínal jsem jako ERP (Navision, IQ and ESO) konzultant, později jako vedoucí projektu, analytik a částečně jako vývojář. Spolupracoval jsem na zavedení ERP projektů ve Viamontu, Fotostaru a Inženýrské stavby Košice.
V roce 2000 jsem byl jmenován ředitelem oddělení informačních systémů.
2003-2011 – Microsoft
Produktový a obchodní manager pro Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics CRM.
foto

Jan Matuš

Ředitel divize
AutoCont, Česká republika

2008 - AutoCont CZ, s.r.o.
Pozice: Ředitel, oddělení vývoje softwarů
Člen správní rady
Divize řízení
2007 – 2008 – ANECT
Pozice: ředitel vývoje produktů
Vedoucí týmu
Správa produktů
Vývoj produktů
2003 – 2007 AutoCont CZ, s.r.o.
Pozice: vedoucí vývojářského týmu
Vedení vývoje SW
Zodpovědnost za kvalitu
Manažer vývoje SW
Konzultant: Microsoft, IBM, Google, Panorama, ProClarity
Pozice: SW inženýr
Vývoj SW
Analytik UML
2001 – 2003 - Logos spol. s.r.o.
Pozice: SW inženýr
Vývoj SW
2000 – 2001 – VYZA překlady
Pozice: Ředitel marketingu
Člen marketingového týmu
Vzdělání:
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
Matematika, Informatika
Fakulta informatiky
Informatika a výpočetní technika
foto

Tomáš Staněk

Bentley Systems Eastern Europe, Česká republika

15 let zkušeností se silničním/železničním/vládním trhem v regionu
Referenční zákazníci: ŽSR, SŽDC, Czech Cadastre, ANCPI
foto

Tomáš Andrýs

SŽDC, Česká republika