Wspieramy rodzinny dom czasowego pobytu

Część opłat za uczestnictwo w konferencji oraz specjalna suma ufundowana przez organizatorów zostaną przekazane stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, które prowadzi w Ustroniu Rodzinny Dom Czasowego Pobytu "Sindbad". Uroczyste przekazanie czeku na ręce dyrektor domu pani Elżbiecie Grabowskiej, w obecności burmistrza Ustronia, nastąpi w dniu inauguracji konferencji.

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce sprawuje pieczę zastępczą nad dziećmi, których rodzice z różnych względów nie są w stanie zapewnić im opieki i wychowania. Trwa ona do czasu powrotu dziecka do rodziny pochodzenia, przejścia do innej formy pieczy zastępczej lub usamodzielnienia.

„SINDBAD” Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu

 

 „SINDBAD” Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu jest częścią Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego, do której dzieci trafiają tylko na krótki okres w momencie wystąpienia kryzysu w rodzinie.

Celem Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu jest zapewnienie całkowitej opieki dzieciom opuszczonym, osieroconym, sprawiającym problemy wychowawcze, z rodzin niewydolnych wychowawczo, o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

Od pierwszych chwil pobytu wychowanków pracujemy nad ich samodzielnością. Zaczynając od nauki, obowiązków domowych, poprzez edukację aż do uczenia odpowiedzialności. Przekazujemy im dobre wzorce, z których będą mogli korzystać w dorosłym życiu.    

Więcej informacji: http://sos-wd.org