Prednášajúci

foto

Ján Juriga

Námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku
ŽSR, Slovensko

foto

Denisa Žiláková

Generálna riaditeľka Sekcie Operačného programu Doprava
MDVRR SR, Slovensko

foto

Libor Lochman

Výkonný riaditeľ
CER, Belgicko

Libor Lochman sa narodil v roku 1963 v Československu, vyštudoval VŠDS v Žiline a nasledovne získal doktorát z elektroniky na Západočeskej univerzite v Plzni.
Profesne sa orientuje na zabezpečovaciu techniku; od roku 1992 je zapojený do rôznych etáp špecifikácií ERTMS, od roku 2005 koordinuje ERTMS koridor E, je členom Riadiaceho výboru ERTMS pre Memorandum o porozumení.
V rokoch 2000-2005 pracoval ako riaditeľ VÚŽ v Prahe – zariadení pre skúšky vozidiel a komponentov infraštruktúry aj zabezpečovacej techniky.
Od roku 2007 pôsobil ako zástupca výkonného riaditeľa CER a námestník pre technické záležitosti, a bol zodpovedný aj za riadenie všetkých aktivít súvisiacich s Európskou železničnou agentúrou (ERA).
Od 1. januára 2012 je Libor Lochman výkonným riaditeľom CER.
foto

Danuše Marusičová

Technický manažér
ACRI, Česká republika

Absolventka smeru stavebného Vysokej školy dopravnej v Žiline.
Dlhoročná prax v oblasti údržby tratí a konštrukcie železničného zvršku v rôznych funkciách až po riaditeľku odboru stavebného ČSD/ČD. Viac ako desaťročná prax ako poradkyňa v kancelárii GR ČD so zameraním na železničnú interoperabilitu a zapojenie Skupiny ČD do výskumných projektov Rámcových programov EU.
Od roku 2009 technický manažér ACRI a Centra technickej normalizácie ACRI, členka pracovnej skupiny „Cross-acceptance & certification“ pri UNIFE.
foto

Peter Šišolák

riaditeľ odboru
ŽSR, Slovensko

Narodil sa v 1970 roku, ženatý, dve deti.
Po absolvovaní strednej priemyselnej školy pokračoval v štúdiu na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline na strojnícko-elektrotechnickej fakulte. Na ŽSR nastúpil v roku 1993, na prevádzkovú Sekciu elektrotechniky a energetiky.
V roku 2002 sa stal hlavným energetikom ŽSR na GR ŽSR, najdôležitejším projektom bolo nastavenie systému účtovania tepelnej energie a vytvorenie prvého cenníka ŽSR za dodávky a distribúciu elektriny. Následne pokračoval na úseku implementácie dopravnej legislatívy EÚ na Odbore expertízy a viedol projekt implementácie TSI na ŽSR a zúčastňoval sa na tvorbe TSI v orgánoch Európskej komisie.
Od roku 2009 je riaditeľom Odboru stratégie a vonkajších vzťahov, najdôležitejším projektom je Systém spoplatňovania železničnej infraštruktúry v zmysle Zákona o dráhach 513/2009 a zavedenie systému riadenia rizík na ŽSR.
Je tiež zástupcom ŽSR v CER a UIC, zastupuje v Európskej železničnej agentúre (orgán EK) združenie európskych železníc CER v pracovnej skupine pre TSI – oblasť posudzovania zhody.
foto

Csaba Székely

Generálny riaditeľ
GYSEV , Rakúsko

Narodený dne 13. októbra 1951 maďarským rodičom v štajerskom Bad Aussee.
Vzdelanie:
Spolkové reálne gymnázium klasického typu (latina a deskriptívna geometria) v Grazu (1962 – 1967) a vo Viedni (1967 – 1970), maturitná skúška 20. mája 1970.
Riadna prezenčná vojenská služba u Rakúskej spolkovej armády.
Univerzita Viedeň: anglistika a germanistika (1971 – 1976), politológia a história (1976 – 1981), dizertácia v politológii, Dr. phil.
Pracovná kariéra:
1977 – 1986 novinár:
„Rundblick Stockerau-Korneuburg“ (1977), „Wirtschafts-Magazin“ (príloha „Neuen Kronenzeitung“, 1977-1982), „Börsen-Kurier“ (1982-1983, zástupca šéfredaktora), „A3-Gast“ (1983-1986, šéfredaktor)
1986 – 1988 vedúci tlačového referátu Rakúskeho priemyslového holdingu
1988 – 1992 tlačový hovorca spolkového ministra pre verejné hospodárstvo a dopravu Dr. Rudolfa Streichera
1992 – jún 1996 tlačový hovorca spolkového ministra pre verejné hospodárstvo, dopravu a financie Mag. Viktora Klimy
Funkcie zastávané v GySEV (Raaberbahn AG) a NSB AG
1995 –1996 člen dozornej rady GySEV/ROeEE (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG)
1996 – 2004 riaditeľ predstavenstva, šéf pobočky vo Viedni a vo Wulkaprodersdorf, a Rakúskeho prevádzkového riaditeľstva GySEV/ROeEE (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG, neskôr Raaberbahn AG) a Neusiedler Seebahn AG (NSB AG)
2004 – 2006 generálny riaditeľ – štatutárny zástupca, zodpovedný za odbor infraštruktúry a trakcie v Raaberbahn AG
2004 – máj 2007 hovorca predstavenstva Neusiedler Seebahn AG
január 2007 – august 2010 generálny riaditeľ Raaberbahn AG
od augusta 2010 generálny riaditeľ – štatutárny zástupca Raaberbahn AG
od júna 2007 člen dozornej rady NSB AG
Funkcie v organizáciách:
od 1998 mandát v Odborovom zväzu koľajových dráh Hospodárskej komory Rakúska
2004 – 2005 predseda Odborového zväzu koľajových dráh Hospodárskej komory Rakúska
2003 – 2005 predseda Výboru pre regionálnu dopravu pri UITP
2005 - 2009 predseda Divízie pre regionálnu dopravu a viceprezident UITP
od 2005 viceprezident Rakúskej vedeckej spoločnosti pre dopravu (ÖVG)
od 2005 člen predstavenstva Poisťovni pre železnice a baníctvo (VAEB)
od 2007 člen Správnej rady Maďarskej vedeckej spoločnosti pre dopravu (KTE)
Vyznamenanie:
december 2006 udelenie Vysokého čestného vyznamenania za zásluhy o Rakúsku republiku
august 2008 udelenie Rytierskeho kríža rádu za zásluhy o Maďarskú republiku
foto

Harald Reisinger

RNE, Rakúsko

Responsible for:
– Assisting the RNE GA (General Assembly) and the RNE MB (Managing Board) in performing their tasks and duties
– Managing the association’s IT
– Management of technical and organisational takeover, implementation and roll-out of IT tools
– RNE-wide (i.e. Europe-wide) co-ordination of IT developments
– Developing a common international IT Strategy including SEDP and TAF-TSI
– Co-ordinating the IMs (Infrastructure Managers) in international IT activities and projects
– Following up activities of other international projects relating to the objectives of the association
– Chairing the IM CIO Board
– Contact partner for CIOs of RNE member organisations

Former experiences:
– ÖBB CIO and ÖBB Dienstleistungsgesellschaft (Austrian Federal Railways)
– ÖBB Betrieb AG – CIO
– VA TECH – Headof Competence Centre (Department)
foto

Jiří Pavel

JHMD, Česká republika

Absolvent Dopravnej fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, prax na technike vo fínskom Tampere. V minulosti pracoval na SŽDC ako interný audítor a ako vedúci oddelenia cien a analýz Odboru stratégie sa podieľal tiež na implementácii informačných systémov TAF TSI. Teraz pôsobí ako člen predstavenstva Jindřichohradeckých místních drah, a.s. (JHMD) a je zodpovedný za rozvojové projekty spoločnosti.
foto

Jiří Černý

SŽDC, Česká republika

Narodený roku 1975, vyštudoval Univerzitu Pardubice, Dopravnú fakultu Jana Pernera, odbor Technológie a riadenia dopravy. V roku 2001 nastúpil na České dráhy, s.o. do oddelenia telematických aplikácií. V roku 2004 prešiel na odbor riadenia prevádzky, v roku 2008 na SŽDC s.o. na odbor cestovného poriadku a kapacity dráhy. V roku 2010 na Odbor riadenia prevádzky, vedúci oddelenia organizácie prevádzkovania dráhy. V súčasnej dobe pôsobí na Odboru prevádzkovania dráhy SŽDC, problematika Sieťového vyhlásenia, implementácie TAF TSI, zúčastňuje sa jednaní pracovných skupín RNE.
foto

Radek Čech

Vedúci oddelenia koncepcie
SŽDC, Česká republika

Mgr. Ing. Radek Čech je absolventom MFF UK (1991 – 1996) a Dopravnej fakulty ČVUT v Prahe (1996 – 2002). Jeho bohatá prax v odbore železničnej dopravy zahŕňa:
2001 – 2003 SPŠ dopravná, Praha 5, učiteľ odborných predmetov
2003 – 2005 Ministerstvo dopravy, odbor dráh a železničnej dopravy, Praha
2006 – 2008 České dráhy, a.s., generálne riaditeľstvo, Praha
od 2008 Správa železniční dopravní cesty, s.o., generálne riaditeľstvo, odbor stratégie, od 1.4.2012 ako vedúci oddelenia koncepcie; od roku 2003 je členom Výboru Európskej komisie pre interoperabilitu a bezpečnosť, je členom riadiacich orgánov koridorov podľa nariadenia 913/2010 (EU).
V súčasnej dobe zastáva na SŽDC pozíciu vedúceho oddelenia koncepcie. Za prioritu považuje urýchlenie prípravy budúcich rýchlych spojení, ktoré umožnia zvýšiť trhový podiel železničnej dopravy a pevne ukotviť tranzitnú pozíciu SŽDC v osobnej ako aj nákladnej doprave. Ďalšou prioritou je zlepšovanie parametrov infraštruktúry, najmä zvyšovanie rýchlosti, na infraštruktúre SŽDC, či už cestou realizácie komplexných malých projektov, alebo cestou postupného zvyšovania rýchlosti na jestvujúcej infraštruktúre. Veľmi dôležité je aj dokončenie projektu nákladných koridorov.
foto

Sejdi Hoxha

Predseda predstavenstva
INFRAKOS, Kosovo

Sejdi Hoxha, narodený 9. októbra 1981.
Vzdelanie: Univerzita v Prištine, Strojárenská fakulta, Katedra dopravy
2006 – ukončení štúdia strojného inžinierstva
2009 – postgraduálne štúdium, MSc
2012 – PhD štúdium na Univerzite v Prištine
Profesná prax:
Univerzita v Prištine, Strojárenská fakulta (asistent, koordinátor akademického vývoja, vedúci katedry manažmentu v priemyslu).
2008-2009 Medzinárodné letisko v Prištine „Adem Jashari“, predseda predstavenstva
2009-2012 Kosovské železnice, predseda predstavenstva
od 2012 doposiaľ, Infraštruktúra kosovských železníc „INFRAKOS“, predseda predstavenstva
foto

Harald Jony

Vedúci oddelenia
ÖBB, Rakúsko

Od roku 2009 je Harald Jony vedúcim oddelenia predaja v divízii energetiky Rakúskych spolkových dráh (ÖBB Infrastruktur) a v odbore železničnej dopravy pracuje od roku 2003. Je zodpovedný za predaj energie vrátane trakčne energie o frekvencii 16,7 Hz v Rakúsku a za meranie a energetické služby v medzinárodnom kontexte, najmä v Strednej a východnej Európe.
foto

Luděk Ehrenberger

Vedúci skupiny aplikácií
ČD Cargo, Česká republika

Narodený v roku 1973, absolvent Dopravnej fakulty Jana Pernera pri Univerzite Pardubice, odbor Technológia a riadení dopravy.
Na ČD od roku 1995, pri vzniku ČD Cargo v roku 2008 nastúpil na Odbor stratégie a informatiky, o 2 roky neskôr ako vedúci skupiny zaisťujúcej koordináciu a rozvoj prevádzkových a obchodných aplikácii v spoločnosti. V súčasnosti pôsobí ako hlavný architekt novo budovaného informačného systému PROBIS (prevádzkovo–obchodný informační systém ČD Cargo).
foto

Stephan Breu

DB Netz AG, Nemecko

Stephan Breu je železničným expertom s 20 rokmi skúseností v oblasti funkčných špecifikácií, systémovej integrácie a výmeny dát.
Svoju kariéru zahájil na Deutsche Bundesbahn v roku 1973, kde pracoval na rôznych pozíciách v železničnej prevádzke ako aj preprave. Napokon po ukončení vysokoškolského vzdelania v oblasti železničnej dopravy roku 1988 pôsobil ako zástupca vedúceho skupiny železničných staníc a nasledovne sa orientoval predovšetkým na technickú oblasť. Bol zapojený do implementácie varovného systému na vysokorýchlostných tratiach DB 1991. Neskôr pôsobil ako koordinátor projektu implementácie centrál prevádzkového riadenia DB Netz. Po schválení UIC Leaflet 407-1 pre medzinárodnú výmenu dát v roku 2000 bol zodpovedný za jeho implementáciu. Ďalej spolupracoval na projektu EUROPTIRAILS (dnes Train Information System, TIS) a bol technickým manažérom tohto systému pri RailNetEurope (RNE). Od roku 2006 je Stephan Breu zameraný na medzinárodné činnosti pri DB Netz. V rámci vývoje TAF TSI viedol pracovnú skupinu Location Coding a je členom UIC Deployment Team.
Stephan Breu je členom výkonného výboru skupiny CCG (Common Components Group) pri UIC a je zodpovedný za prevádzku a nasadenie Common Components pre TAF TSI a TAP TSI.
foto

Rodrigo Gutierrez

Projektový manažér
ERA, Francúzsko

Študoval na madridskej Univerzite Karla III., kde v roku 2001 získal titul M. Sc. v odboru priemyslového inžinierstva (priemyslová elektronika a automatizácia), a nasledovne v roku 2003 titul Ph.D. v automatizácii a robotike. Napokon pokračoval v štúdiu na madridskej polytechnike v odboru infraštruktúrnych stavieb a nasledovne v ďalších postgraduálnych kurzoch. V roku 2011 získal titul Executive Master in Business Administration na IE Business School, špecializácia na verejnú správu.
Pracovné skúsenosti:
2002 – 2004 INECO – TIFSA, stavebná spoločnosť vo vlastníctve španielskeho Ministerstva verejných prác, projektový inžinier pre železničnú infraštruktúru
2004 – 2006 SOLUZIONA, konzultačná a inžinierska spoločnosť, projektový manažér
2006 – 2011 ADIF (španielsky manažér infraštruktúry), vedúci oddelenia, koordinácia projektov na španielskej vysokorýchlostnej železničnej sieti
od 2011 – Európska železničná agentúra (ERA), projektový manažér, riadenie európskej legislatívy súvisiacej s TSI TAF
foto

Jozef Dudák

ŽSR, Slovensko

V roku 2000 úspešne spromoval na Žilinskej univerzite v Obore Železničná prevádzka a ekonomika. Nastúpil na Železnice Slovenskej republiky, prešiel rôznymi pracovnými pozíciami od výpravcu vlakov, cez inžiniera železničnej dopravy na Železničnej stanici v Žiline, následne od roku 2002 začal pracovať na Generálnom riaditeľstve ŽSR, kde sa vypracoval až na pozíciu zástupcu riaditeľa Odboru železničnej dopravy.
Úspešne sa podieľal na zavedení elektronickej dopravnej dokumentácie na ŽSR (EDD) a automatizovaného zberaní informácii Splneného grafikonu vlakovej dopravy (VDS), spustení Centra riadenia dopravy s Automatizovaným riadením vlakovej dopravy informačným a zabezpečovacím systémom (ILTIS) a automatickým zberom sledovania jazdy vlaku, ktoré je v súčasnosti najsofistikovanejším riešením uvedenej problematiky v stredoeurópskom priestore. Ako manažér projektu sa podieľal na úspešnom spustení novej zriaďovacej stanice Žilina-Teplička do prevádzky, ktorá zásadným spôsobom mení organizáciu vlakotvorby v rámcu severozápadnej oblasti železničnej siete Slovenska.
Teraz je v čele užívateľského tímu Prevádzkového informačného systému ŽSR ako Kľúčový užívateľ a úspešne sa snaží zavádzať moderné informačné technológie do železničnej prevádzky na ŽSR.
foto

Otfried Knoll

KNOLL TTS, Rakúsko

Otfried Knoll pôsobí ako dopravný expert a manažér s viac ako tridsaťročnou praxou v obore železníc a električkových dráh. Pracoval ako projektový manažér, ako šéf technického a prevádzkového oddelenia, ako skúšobný komisár pre rušňovodičov, a tiež ako dlhoročný manažér a člen dozornej rady. V roku 2010 založil svoju vlastnú konzultačnú firmu KNOLL TTS, špecializovanú na analýzy, procesné optimalizácie, redesign a implementácie prevádzkových štandardov a prevádzkových riešení, predovšetkým pre trh regionálnej osobnej dopravy.
foto

Marek Neustadt

Vedúci oddelenia kapacity dráhy a predeja trás
SŽDC, Česká republika

Vedúci oddelenia kapacity dráhy a predaja trás – SŽDC, Odbor cestovného poriadku a kapacity dráhy
1988 VŠDS Žilina odbor Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy
Vedúci OSS SŽDC
Od roku 2004 je zapojený do činnosti RNE, v súčasnej dobe členom pracovnej skupiny Timetable, WG 5 pre implementáciu TAF TSI dialóg Žiadosť o trasu a WG 1 TAP TSI - Žiadosť o trasu.
Od roku 2009 sa zabýva implementáciou TAF TSI na SŽDC a vo väzbe na dopravcov.
foto

Vlastimil Tesař

konzultant predaja
Microsoft, Česká republika

Vlastimil Tesař má dlhoročné skúsenosti s implementáciou a prevádzkou informačných systémov na strane zákazníka, ako aj na strane systémového integrátora a implementátora. Od roku 2011 pracuje v spoločnosti Microsoft ako konzultant predaja nástrojov pre produktivitu v oblasti veľkých zákazníkov.
foto

Miroslav Hajžuš

Enterprise Project Manager/Consultant
AutoCont, Česká republika

foto

David Krásenský

Konzultant
OLTIS Group, Česká republika

Pre Dávida sú železnice povolaním aj celoživotnou láskou. Získal magisterský titul na Masarykovej univerzite v Brne (výpočtová technika) a na Dopravnej fakulte Univerzity Pardubice (technológia a riadenie dopravy); má skúsenosti s navrhovaním zabezpečovacích systémov a najmä s analýzou, dizajnom a systémovou architektúrou informačných systémov pre železničnú dopravu. V súčasnosti je strategickým poradcom v OLTIS Group; publikuje články v odborných časopisoch a pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a odborových akciách.
foto

Martin Havránek

SŽDC, Česká republika

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravnej fakulty Jana Pernera, odbor Dopravný manažment, marketing a logistika. Pracoval vo spoločnosti ČD Cargo na Odbore kombinovanej dopravy. Od roku 2009 je zamestnancom SŽDC, štátnej organizácie na Oddelení evidencie výkonov a poplatkov dopravcov, kde sa podieľa na implementácii IS KAPO.
foto

Tomáš Andrýs

Vedúci oddelenia
SŽDC, Česká republika

foto

Jiří Pálka

SŽDC, Česká republika

V roku 1987 absolvoval Strednú priemyselnú školu železničnú v Českej Třebovej, odbor doprava a preprava, v roku 2011 napokon Univerzitu Pardubice, fakultu Jana Pernera, odbor Technológie a riadenie dopravy.
Na českých železniciach (u ČSD, ČD a SŽDC) pracuje od roku 1989 – do roku 2000 prešiel rôznymi funkciami v železničnej prevádzke a napokon začal pôsobiť ako spracovateľ výlukových rozkazov. Od roku 2001 je vedúcim skupiny na oddelení výluk.
foto

Roman Prokeš

Managing consultant
Logica, Česká republika

Roman Prokeš pracuje v spoločnosti Logica ako managing consultant predovšetkým pre sektor Energetika & Utility. Zameriava sa na oblasť správy majetku a riadení údržby. Medzi jeho úspechy patrí praktická aplikácia metód riadení údržby zariadení na základe hodnotení skutočného stavu a s tým súvisiaceho rizika spojeného s prevádzkou zariadení. V minulosti pracoval na významných projektoch napr. pre spoločnosti NET4GAS, RWE, ČEZ, PRE, e.on Ruhrgas, alebo Gasunie Transport Services.
foto

Martin Koen

Country Manager CZ / SK
UBIMET, Rakúsko

Martin Koen, narodený v roku 1977 vo Vsetíne (vtedajšie Československo) je syn českej matky a rakúskeho otca. Vyrástol vo Viedni, kde aj absolvoval školné vzdelanie.
Ekonomickú Univerzitu vo Viedni ukončil so špecializáciami „dopravná ekonomika a logistika“ a „podnikové investície a financovanie“ s akademickým titulom Magister.
Má bohaté pracovné skúsenosti na základe obchodného pôsobenia v strednej a východnej Európe. V spoločnosti UBIMET, s.r.o. – najväčšej súkromnej meteorologickej službe v strednej a východnej Európe – je zodpovedný ako Country Manager CZ / SK za starostlivosť o B2B zákazníkov a za projektový manažment. Pre podniky, ktoré sú konfrontované s meteorologickými rizikami, je UBIMET celosvetový inovatívny partner.
foto

Wolfgang Zottl

Vedúci oddelenia výskumu a vývoja
ÖBB Infrastruktur , Rakúsko

Ing. Wolfgang Zottl sa narodil roku 1960 vo Viedni a od ukončenia strednej technickej školy HTL Elektrotechnik v roku 1979 pracuje u Rakúskych spolkových dráh ÖBB. Pôsobil v rôznych sférach, ako je údržba zariadení, vozidiel a strojov, logistika a systémové plánovanie. Nasledovne sa stal projektovým manažérom v oddelení výskumu a vývoja Infrastruktur Bau AG v oblasti kontaktu koleso–koľajnica, kde viedol alebo sa zúčastnil rôznych národných aj európskych výskumných projektov, okrem iného aj projektu ARGOS.
Dnes je šéfom oddelenia výskumu a vývoja pri ÖBB Infrastruktur AG.
foto

Aleš Zeman

OLTIS Group, Česká republika

Je absolventom Univerzity Pardubice, Dopravnej fakulty Jana Pernera, odbor technológie a riadení dopravy. Už v priebehu štúdia sa podieľal na projektoch vzťahujúcich sa k železničnej infraštruktúre – modelovanie technológie v železničných staniciach. U spoločnosti OLTIS Group a.s. pracuje od roku 2011 ako analytik. Účastní sa projektov v oblasti diagnostiky železničnej infraštruktúry a grafickej prezentácie jazdy vlaku.
foto

Alexandr Chloupek

CEO
RDSA, Rakúsko

Alexander Chloupek sa narodil 3. septembra 1968 vo Viedni a v roku 2000 ukončil štúdium územného plánovania na Technickej univerzite vo Viedni, kde pôsobil aj ako prednášajúci a poradca. Od roku 1996 pracoval na Inštitútu pre počítačovú podporu architektúry a územného plánovania na viedenskej technike. V roku 2002 sa stal projektovým manažérom v spoločnosti „via donau“ pre rozvoj dopravy na dunajskej vodnej ceste. Je zodpovedný za národné aj európske projekty výskumu a vývoja v oblasti intermodálnej dopravy a logistiky. Roku 1998 založil spoločnosť ABC Consulting, ktorá sa špecializuje na koncepty, realizácie a riadení národných aj európskych projektov výskumu a vývoja v oblasti dopravy a logistiky. Roku 2011 založil startup firmu „Rail Data Services Austria GmbH & Co KG“, ktorá je špecializovaná na správu dát a riadenie kvality dát v oblasti železničnej dopravy. Pôsobí aj ako investor Business Angel pri zakladaní nových technologických firiem. Vyučuje na viedenskej FH Technikum, predmet Inteligentné dopravné systémy.
foto

Attila Cseh

PhD student
BME , Maďarsko

V roku 2012 som ukončil štúdium dopravného inžinierstva (MSc) na BME (Budapeštianska technická a ekonomická univerzita) a zároveň som zahájil postgraduálne štúdium na Katedre riadenia a automatizácie dopravy. Mojou špecializáciou je riadenie a automatizácia železničnej prevádzky s dôrazom na centrálne systémy diaľkového riadenia (DOZ).
foto

Dyre Martin Gulbrandsen

Riaditeľ
Eress, Norsko

Dyre Martin Gulbrandsen pôsobí na pozícii riaditeľa združenia Eress. Je zodpovedný za vývoj, implementáciu a každodennú prevádzku systému zúčtovania energie Erex od jeho počiatku.
Pán Gulbrandsen je držiteľom titulu Master of Science (MSc) v odbore riadení ekonomiky a technológie v priemysle, a je certifikovaný v oblasti finančných analýz energetiky. Má dlhoročnú prax v odbore energetiky a železničného trhu.
Od roku 2003 pracuje pán Gulbrandsen ako manažér obchodu s energiou u nórskeho prevádzkovateľa dráhy Jernbaneverket. Medzi jeho povinnosti patrí obstarávanie energie, zúčtovanie a fakturácie v nórskej železničnej sieti.
foto

Jiří Janšta

Vedúci oddelenia
OLTIS Group, Česká republika

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravnej fakulty Jana Pernera, odbor Technológia a riadenie dopravy. Po promócii v roku 2000 zahájil kariéru v podnikoch železničného priemyslu. Od roku 2000 pracoval v spoločnosti AK signal Brno a.s. v oddelení výskumu a vývoja železničných zabezpečovacích a diagnostických zariadení. V roku 2005 začal pracovať pre spoločnosť OLTIS Group ako dopravný analytik. Podieľa sa na implementácii TAF TSI v informačných systémoch u manažéra infraštruktúry v Českej republike. Zaoberá sa výskumom a vývojom produktov pokrývajúcich celý životný cyklus vlaku. Je vedúcim strediska pre výrobu informačných systémov základného riadenia železničnej prevádzky.
foto

Michael Bares

ÖBB, Rakúsko

Od roku 2012 vedie Michael Bares tím Key Account Management pre trakčnú energiu v divízii energetiky Rakúskych spolkových dráh (ÖBB Infrastruktur) a v odbore železničnej dopravy pracuje od roku 2008. Je zodpovedný za predaj trakčnej energie a jej meraní na hnacích vozidlách v Rakúsku, a ďalej za služby merania v medzinárodnom kontexte, najmä v strednej a západnej Európe.
foto

Juraj Černohorský

ŽSR, Slovensko

Rok narodenia: 1959
Dosiahnuté vzdelanie: Elektrotechnická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1983)
Zamestnaný u ŽSR: Od 1984.
Súčasná funkcia: Manažér ET.
Zaradenie: GR ŽSR, Odbor oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky, oddelenie elektrotechniky.
Najdôležitejšie aktuálne projekty:
1. Spoluúčasť pri tvorbe jednotnej koncepcie, budovaní jednotnej siete a vrcholovom zastrešení servisu systémov diaľkového riadenia napájania pevných elektrických trakčných a silnoprúdových zariadení z riadiacich stredísk elektrotechniky v podmienkach ŽSR,
2. Spoluúčasť pri riešení projektu 12/2011 „Zapracovanie diagnostiky do IRA v súlade s potrebami správy a údržby zariadení“,
3. Spoluúčasť pri tvorbe nového „PREDPISU PRE PLÁNOVANIE, REALIZÁCIU ÚDRŽBY A DIAGNOSTIKY ZARIADENÍ ELEKTROTECHNIKY“ – SR 11(E),
4. Spoluúčasť pri riešení projektu 02/2012 „Objektivizácia zborníkov výkonových noriem a zvýšenie účinnosti normotvornej základne na efektivitu a produktivitu práce“,
5. Spoluúčasť pri riešení redizajnu informačného systému ISI EE.
foto

Petr Vacek

OLTIS Group, Česká republika

Petr Vacek je absolventom Univerzity Pardubice, Fakulty elektrotechniky a informatiky, odbor informačné technológie. Najskôr sa zaoberal vývojom webových aplikácií a od roku 2011 pracuje ako analytik u spoločnosti OLTIS Group a.s.. Účastní sa projektov distribúcie elektronických cestovných poriadkov na hnacie vozidlo (ETD) a registru vozidiel a ich typov na sieti SŽDC.
foto

Antonín Felber

UniControls, Česká republika

UniControls a.s. – Obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva.
Vzdelanie: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, odbor Technická Kybernetika.
Odborné zameranie: analýzy, návrhy a realizácie riadiacich systémov pre dopravu a priemysel.
Najdôležitejšie úspechy a projekty:
Komplexné návrhy riešení aplikácií pre terminály umiestnené na hnacích vozidlách – elektronické cestovné poriadky, elektronické knihy opráv, ovládanie rádiostaníc apod.
Automatizácia Slovenského plynárenského priemyslu – obnova riadiaceho systému na všetkých kompresných staniciach tranzitného plynovodu na Slovensku
Rekonštrukcia riadiaceho systému dieselgenerátorov na jadrovej elektrárne Dukovany a ďalších.
foto

Ladislav Kovář

Company secretary
STARMON, Česká republika

Company secretary, assistant head of the Centre for technology and implementation
Professional career
1963 -1967 – Technical high school in Česká Třebová
1967 -1972 – University of Transport and Communications in Žilina
1972 – 1993 – ČSD (Czechoslovak Railways), Communication and Signalling division Pardubice, in positions of communication technology officer, head of the repair laboratory of the automated marshalling device ARS-GTSS in Česká Třebová; assistant head of the marshalling group
since 1993 – STARMON Ltd., in positions of the Company secretary, head of the Technical department, assistant head of the Centre for technology and implementation.
foto

Pavel Pinkas

Projektový manažér
OLTIS Group, Česká republika

Absolvent Žilinskej univerzity, kde študoval na fakultách: Prevádzky a ekonomiky železničnej dopravy, Kybernetiky a výpočtovej techniky, Strojnej a elektrotechnickej. Po štúdiu pokračoval ako doktorand na Katedre elektrickej trakcie a energetiky na Žilinskej univerzite a na Universita la Sapiensa di Roma. V priebehu štúdia pracoval ako výpravca a strojvodca, prednášal na vedecko-technických konferenciách, spolupracoval s ČKD polovodiče, so ŠKODA Lokomotivka Plzeň, s VÚŽ Praha, s Vagónkou Studénka na simuláciách trakčných meničov, zaťažení v trakčných napájacích sústavách a vývoju jednotky rady 470.
Po škole v roku 1993 nastúpil do Centra informačných technológii Českých dráh a v roku 1994 na Riaditeľstvo ČD odbor nákladnej dopravy, kde sa venoval ako systémový špecialista príprave a realizáciám informačných systémov v oblasti železničnej nákladnej dopravy. Pôsobil tiež ako zástupca ČD v medzinárodnom projektu v oblasti žel. nákladnej dopravy.
Po roku 1997 odchádza od Českých dráh a ako špecialista SAP a projektový manažér zavádza a rozvíja informačné systémy SAP v 14 firmách v ČR a na Slovensku (Siemens, Karosa, PBS, SEMPERIT, VDO, Slovenská pošta, Tatravagónka, …). Pôsobil tiež ako projekt manažér a koordinátor na veľkých projektoch pre Štátnu tlačiareň cenín (Cestovné doklady), Ministerstvo poľnohospodárstva (IS pre SZIF), Ministerstvo financií (IS pre štátnu pokladňu).
V roku 2009 nastupuje ako projektový manažér do OLTIS GROUP, kde sa venuje problematike osobnej dopravy.
foto

Miroslav Škota

Konzultant
OLTIS Group, Česká republika

Miroslav Škota vyštudoval v roku 2005 Univerzitu Pardubice, Dopravnú fakultu Jana Pernera, odbor Technológie a riadenia dopravy. Napokon sa zaoberal zavádzaním controllingu do prostredia Českých dráh a tvorbou koncepcií informačných systémov v železničnej doprave ako napr. systém pre elektronické podklady pre jazdu vlaku. V poslednej dobe je zodpovedný za spracovanie štúdií a koncepcií v oblasti železničnej energetiky a meraní spotreby trakčnej nafty.
foto

Ivan Wlachovský

Vedúci oddelenia GR ŽSR Marketing dopravných služieb
ŽSR, Slovensko

Ivan Wlachovský (49) je absolvent bakalárskeho štúdia Žilinskej univerzity na katedre PEDAS. Zamestnanec ŽSR od roku 1982. Začínal od piky ako výpravca vlakov. Postupne prechádzal rôznymi funkciami na železnici. V súčasnej dobe pracuje ako vedúci oddelenia GR ŽSR na Odbore obchodu. Ivan Wlachovský je v rámci železníc na Slovensku známy propagátor, fotograf, filmár, historik a organizátor železničnej nostalgie a múzejníctva. Zároveň je šéfredaktorom internetového magazínu o železnici Vlaky.net.
foto

Eleanor J. Sillerico Mayta

stavebná inžinierka
ACCIONA Infraestructuras S.A., Španielsko

Eleanor Sillerico je od roku 2006 stavebnou inžinierkou divízie podzemných objektov, geotechniky a železničných stavieb u ACCIONA, jednej z piatich najväčších stavebných spoločností v Španielsku. Je koordinátorkou projektu RECYTRACK, ktorého cieľom je preukázať environmentálne a technické výhody nového elastomerického materiálu pre železničné aplikácie. Zabýva sa tiež projektovaním tunelov s ohľadom na štruktúru geologického podložia a vývojom nových stavebných postupov. Predtým pracovala v bolívijskej stavebno-konzultačnej spoločnosti ECOVIANA ako stavebný dozor v dôležitých projektoch cestnej siete. Má dva magisterské tituly v obore geotechnického inžinierstva a podzemného staviteľstva. V súčasnej dobe píše disertačnú prácu na madridskej polytechnike.
foto

Andreas Schöbel

Univerzitný asistent
TU Wien, Rakúsko

1996 – 2001 Technická univerzita vo Viedni, Fakulta stavebná, Dipl.-Ing.
2002 – 2005 Inštitút pre železničné inžinierstvo, dopravné hospodárstvo a lanové dráhy - titul Dr. techn.
26. júna 2006 Certifikácia EURAIL-Ing. (Európsky železničný inžinier)
14. júna 2011 Habilitácia za „Železničnú prevádzku“ – titul Privatdoz.

Zamestnanie a vedecké funkcie
2002 – 2005 Vedecký pracovník, od 2005 dodnes univerzitný asistent – Inštitút pre železničné inžinierstvo, dopravné hospodárstvo a lanové dráhy na Technickej univerzite vo Viedni.
Od 2005 Člen Medzinárodnej asociácie pre výskum železničnej prevádzky (International Association of Railway Operations Research - IAROR).
foto

Grzegorz Kaczor

Science Assistant
Cracow University of Technology, Institut of Rail Vehicles, Polsko

foto

Petr Kroča

koordinátor projektov výskumu a vývoja
JERID, Česká republika

Narodil se v roce 1967, pracoval jako analytik, projektový manažer a nyní jako ředitel marketingu a koordinátor projektů. Získal svůj titul inženýr železniční dopravy na Vysoké školy dopravy v Žilině, obor Provoz a ekonomika železniční dopravy se zaměřením na informatiku. Pracoval pro Československé a České dráhy a prošel řadou různých profesí: výpravčí, správce sítě, vedoucí analytik provozních úloh pro nákladních dopravu a vedoucí IT týmů. Zodpovědný za přípravu, řízení a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj systémů pro evropskou železniční nákladní dopravu, se zaměřením zejména na digitální obsah, železniční infrastrukturu, sledování vozů apod. Koordinátor čtyř projektů EUREKA evropského tržně orientovaného výzkumu a vývoje. Hovoří anglicky a rusky.
foto

Rimantas Gatautis

Prodekan pre infraštruktúru a vonkajšie vzťahy
Kaunas University of Technology, Litva

foto

Tariq van Rooijen

Project Manager
TNO, Holandsko

Tariq van Rooijen (1980) je zaměstnán u TNO jako konzultant Mobility & Logistics. Od roku 2005 působí v projektech vlád a společností v Nizozemsku a v Evropě. Tarik se zaměřuje především na projekty v oblasti městské mobility a železniční dopravy.
V roce 2011 převzal roli jako koordinátor projektu RETRACK. V rámci tohoto výzkumně-vývojového / demonstračního projektu byly zaveden železniční koridor pro nákladní dopravu mezi Rotterdamem a Maďarskem. Kyvadlový provoz je v provozu 3-4krát týdně. V další fázi projektu budou prováděny studie proveditelnosti pro nákladní dopravu na euroasijském železničním koridoru mezi Čínou/Ruskem a EU.
Od roku 2009 je koordinátorem evropského projektu CIVITAS POINTER. Tento projekt zahrnuje monitorování a hodnocení všech udržitelných dopravních opatření ve městech, která jsou součástí evropské iniciativy CIVITAS (město-vitalita-udržitelné).
foto

Stane Bozicnik

Head of Transport Economics Centre
University of Maribor, Slovinsko

Stane Bozicnik (1951) is head of the Centre for Transport Economics at the Faculty of Civil Engineering, University of Maribor and a lecturer at the Faculty Civil Engineering(Business Logistics, Organizing business of transport companies, Fundamentals of transport technologies). Fields of activity: logistics, transport, (transport) economics, (international) marketing and engineering. His activities include participation in several projects funded by the EU (as team leader) and as head of the national projects in the areas of: freight flows, intermodal transport, logistics centers, cross-financing, external transport costs, etc.
foto

Kristýna Ježová

Projektový manažér
OLTIS Group, Česká republika

foto

Martin Kendra

University Teacher
University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Slovensko

Žilinskú univerzitu v Žiline, Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy ukončil v r. 2000
2000 – 2003 doktorandské štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Dopravná a spojová sústava
2003 – trvá vysokoškolský učiteľ na Katedre železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Od 01.11.2012 titul doc.
Od roku 2005 šéfredaktor časopisu Železničná doprava a logistika
foto

Karolina Wisniewska

specialist
Instytut Kolejnictwa, Polsko

Karolina Wisniewska is a young scientist from Poland. Born 15th March 1982 in Warsaw, Poland.
In 2006 she graduated Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture at University of Ecology and Management in Warsaw WSEiZ and received the title of landscape architect engineer. At the moment she is waiting to be awarded the Masters degree at the Department of Environmental Protection, Faculty of Ecology at University of Ecology and Management in Warsaw WSEiZ.
She began her scientific career in the railway sector at Instytut Kolejnictwa (Railway Institute in Warsaw, Poland) in 2006 as an Assistant at the Office of Deputy Director for Railway Interoperability. In 2008 she moved to the Railway Track and Operation Division at Instytut Kolejnictwa to take the lead role as an environmental protection expert.
At the moment her main activities at Instytut Kolejnictwa are:
– Preparation of project proposals
– Co-ordination of projects
– Organisation of project meetings
– Development of guidelines and technical standards on transport and environment
– Development of Feasibility Studies on transport, environment, social impacts
– Development of opinions for Polish Ministries in the scope of transport and environment
– Representing polish IM in environmental authorities
– Giving speeches, lectures and presentations on transport and environment
foto

Murat Ozemre

Head of Technopolis
Bimar Information Technology Services, Turecko

Murat Özemre is graduated in 1996 from Middle East Technical University, Dept. of Aeronautical Engineering with a minor in Electrical Engineering Department. After graduation he started to work at ROKETSAN for the Simulation and Control systems group in Engineering Development department. The group was focused on simulation software and control systems. He participated in NATO projects on Missile Simulations. He worked as a Representative of ROKETSAN in US Army, Firing Tables and Aeroballistics Branch for a NATO Project. He got Master of Science Degree in year 2000 and MBA in year 2001. In 2001, he started to work in STM Inc. (Defense Technologies and Engineering). Lead a group for a Military Command and Control Software Development Project and lead a Company ERP Project which will be developed by CMMI Level3 methodologies. In 2005, he started to work at BIMAR IT Services as Software development manager. Now he is leading a group of 45 software developers for several development projects. Projects are mainly in Container Agency, Depot Management and Terminal Management business domains. The Container Agency project called Next Generation Agency (NGA) System is now used by 12 different companies not only in Turkey but also in abroad countries.