TISKOVÁ ZPRÁVA

Mezinárodní konference o železničních nákladních přepravách mezi Evropou a Asií (IRFC 2013) se konala již počtvrté v Praze

Ve dnech 13.–15. března proběhla v Praze již 4. mezinárodní konference a výstava o železničních nákladních přepravách mezi Evropou a Asií „International Rail Freight Conference" (IRFC 2013) s podtitulem „Dialog mezi železnicemi a jejich zákazníky". Konferenci uspořádala společnost JERID, člen skupiny OLTIS GROUP, pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky a mezinárodních organizací OSŽD (Organizace spolupráce železnic), UIC (Mezinárodní železniční unie), UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), CER (Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury) a CCTT (Koordinační výbor pro transsibiřské přepravy). Konferenci také podpořilo 18 partnerů, zejména z řad mezinárodních organizací.

Paralelně s touto událostí proběhla i řada dalších akcí, včetně Euroasijského železničního fóra, jednání Evropského řídícího výboru UIC (EMC) a Fóra uživatelů Galileo na téma Používání služeb Globálního navigačního satelitního systému (GNSS) v nákladní dopravě a logistice. V rámci konference proběhlo také zasedání výboru AROS (Asociace železničních dopravců Slovenska) a GETA (Green European Transport Association).

Témata přednášek a diskuzí se týkala takových důležitých oblastí, jako jsou perspektivy rozvoje železnic v Evropě a Asii, nové železniční systémy, dopravní koridory, Východ - Západ, interoperabilita 1435/1520 mm, usnadnění procedur na hraničních přechodech železniční dopravy, e-commerce v železniční nákladní dopravě, moderní logistická řešení, intermodalita, podpora mezinárodní spolupráce, přeshraniční a celní problematika v přepravě, sledování zásilek, mimořádné zásilky, tarify a cenotvorba, konkurence na trhu železničních dopravních služeb, kombinovaná a kontejnerová přeprava, spolupráce mezi železnicemi, infrastruktura, bezpečnost, posílení mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení role železniční dopravy (Shift2Rail, evropská "zelená" doprava, atd.).

„Transsibiřskou a Bajkalsko-Amurskou magistrálu považujeme za základ nového dopravního koridoru, který může být použit jako základ pro vytvoření nového euroasijského dopravního koridoru. Už dnes pracujeme na zajištění přeprav kontejnerů po celé trase Transsibiřské magistrály až na hranici s Evropskou unií za 7 dní."

Vladimir Jakunin, prezident RŽD

Letošní konference byla zasvěcena, stejně jako minule, otázkám posílení úlohy železnice a železniční nákladní přepravy a její konkurenceschopnosti v moderním dopravním systému. Zúčastnili se jí specialisté v oboru železniční dopravy z ministerstev dopravy, železnic, operátoři, společnosti železničního průmyslu, dopravci a další účastníci trhu železniční dopravy v Evropě a Asii. Důležitost setkání podtrhuje geografie účastníků: konference se zúčastnilo více než 330 zástupců železničního odvětví ze 157 společností z 31 zemí Evropy, Asie i Afriky.

„Železnice není jen prostředek k přepravě kontejnerů. Může být velmi dobrou alternativou pro řešení řady problémů. V popředí je vždy doba přepravy, a doba přepravy – to jsou peníze. Ale objektivně řečeno, musíme zlepšit infrastrukturu v přístavech, zvýšit bezpečnost koridorů, zlepšení technické systémy a zvýšit rychlosti. To umožní, aby koridory byly rychlejší, a my budeme mít větší podíl na dopravním trhu."

Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel UIC
(z rozhovoru pro RZD-TV Channel)

S přednáškami a prezentacemi vystoupilo na konferenci celkem 42 přednášejících z 19 zemí, mezi nimi také zástupci výboru OSŽD, UIC, CER, CCTT, UNIFE a jiných významných evropských i asijských organizací.

Přednášky byly v programu konference rozděleny do několika tematických sekcí:
• Mezinárodní organizace a dopravní koridory;
• Strategické směry v euroasijské nákladní dopravě;
• Hlavní problémy euro-asijské železniční nákladní dopravy;
• Dopravní systémy;
• Infrastruktura

Teoretická část se zabývala dopravním právem a legislativou, interoperabilitou a rolí mezinárodních organizací v rozvoji dopravy mezi Asií a Evropou, včetně většího využívání unifikovaného nákladního listu CIM/SMGS. Zástupci evropských a asijských železnic a dopravních společností se ve svých vystoupeních podělili o své zkušenosti s transkontinentální přepravou, kontejnerovou a intermodální dopravou, a také informovali o projektech, na kterých nyní pracují. Důležité informace přinesly i prezentace věnované technickým možnostem jednotlivých dopravních koridorů, zřizování logistických center a intermodálních terminálů, využívání nových dopravních a informačních technologií.

Vystoupení účastníků potvrdila, že je třeba dále rozvíjet nákladní přepravy mezi Evropou a Asií, včetně kontejnerových a intermodálních. Pouze zlepšením kvality služeb, snížením času doručení zboží a zajištěním bezproblémových procesů při přechodu státních hranic, poskytnutím konkurenceschopné ceny, je možno dosáhnout úspěchu a zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy a její efektivity. Pro zvýšení významu železničního sektoru v celkovém integrovaném dopravním systému v Evropě a Asii, je nutno zajistit pravidelnou výměnu informací o zkušenostech z oblasti technologie železniční nákladní dopravy a rozvíjet spolupráci v této sféře.

Účastníci IRFC-2013 vyjádřili, že je nutné pokračovat v dialogu, v intenzivní výměně praktických zkušeností mezi železničními podniky, provozovateli dopravy, výrobci a dodavateli zařízení pro železniční dopravu, zasilateli a zákazníky z různých zemí euroasijského prostoru, pro které je smysluplné, aby se i nadále pořádaly takovéto události v podobě konferencí a seminářů, aby byla možnost prodiskutovat aktuální otázky a budoucí vývoj v organizaci železniční nákladní dopravy, včetně kontejnerové a kombinované dopravy mezi Evropou a Asií, za účasti vládních úředníků odpovědných za železniční dopravu, za účasti železnic, dopravních sdružení a podniků, které jsou poskytovateli spedičních služeb a operátorů a organizací zapojených do přepravního procesu, a mezinárodních organizací zabývajících se železniční nákladní přepravou.

Návazně na závěry konference s cílem upozornit na řešení otázek železniční přepravy byla přijata Výzva k vládám euroasijského prostoru s cílem zlepšit konkurenceschopnost a efektivitu železniční dopravy – více zde.

První konferenční den v rámci Galavečera proběhlo slavnostní předání mezinárodní ceny v oblasti dopravy "Golden Chariot", která byla udělena některým přidruženým členům OSŽD pro jejich velký přínos k rozvoji mezinárodní železniční dopravy. Mezi oceněnými byli: Ministerstvo dopravy České republiky, České dráhy, Deutsche Bahn, Rail Cargo Hungaria, společnost JERID a Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Konferenci doprovázela odborná výstava, na které se prezentovalo 15 vystavovatelů z řad železničních dopravců, železničního průmyslu, IT firem, mezinárodních organizací a médií. Třetí den konference, 15. března, během exkurze historickým motorovým vlakem navštívili účastníci testovací okruh Výzkumného Ústavu železničního ve Velimi a Postřižinský pivovar v Nymburku.

Další ročník konference IRFC se bude konat opět v Praze v roce 2015. Více informací naleznete na www.irfc.eu.